Nadácia Dionýza Ilkoviča

Nadácia Dionýza Ilkoviča vznikla v roku 2019. Jej úlohou je organizovať a ďalej rozvíjať projekt Ceny Dionýza Ilkoviča, ocenenia udeľovaného učiteľom aj nepedagogickým pracovníkom z celého Slovenska za mimoriadnu podporu a rozvoj mimoškolskej činnosti žiakov základných a stredných škôl v predmetoch matematika, fyzika, chémia, informatika.

Ciele nadácie:

  • ďalší rozvoj a zmysluplné smerovanie aktivít projektu
  • získať pre svoju činnosť partnerov a zabezpečiť tak dlhodobú udržateľnosť projektu
  • Vytvorenie programu na podporu učiteľov a študentov pre dosahovanie čo najlepších výsledkov v medzinárodných súťažiach
  • Budovanie komunity učiteľov a študentov, ktorí pomôžu formulovať potrebné zmeny v školskom systéme a ovplyvňovať verejnú politiku

Najvyšším orgánom je správna rada, ktorú tvorí sedem členov

Mgr. Michaela Benedigová, PhD., MBA
riaditeľka agentúry SEESAME Communication Experts
PaedDr. Jozef Beňuška, PhD.
učiteľ fyziky
Dr. Radoslav Danilák
hardvérový architekt, spoluzakladateľ a CEO spoločnosti Tachyum
Ing. Marián Marek
generálny riaditeľ spoločnosti PosAm, spol. s.r.o.
Dr. Ing. Robert Mistrík
slovenský vedec, riaditeľ spoločnosti HighChem s.r.o.
Eva Potfajová
akademická sochárka a dcéra Dionýza Ilkoviča
Lucia Šicková
spoluzakladateľka spoločnosti PIXEL FEDERATION

Nadáciu založila slovenská IT spoločnosť PosAm, ktorá iniciovala aj vznik Ceny Dionýza Ilkoviča.

Projekt je otvorený pre každého, kto má záujem stať sa jeho partnerom.

„CDI je naša srdcovka a chceme aby sa postupne zmenila z najmä morálneho ocenenia, na systematickú pomoc učiteľom aj školstvu.  Na to potrebujeme viac partnerov, ktorí prinesú inšpiráciu nové nápady ale aj financie. Preto sme sa rozhodli vytvoriť nadáciu, do ktorej sa môže pridať každý, kto zdieľa rovnaké presvedčenie.“  Marián Marek, člen správnej rady Nadácie Dionýza Ilkoviča

Kontakt:
kontakt@cenadi.sk

Výročná správa 2019