Kritériá

A) Dĺžka trvania a udržateľnosť mimoškolskej činnosti
Kritérium sleduje dlhodobosť práce nominovanej osobnosti v oblasti mimoškolskej činnosti v predmetoch matematika, fyzika, chémia a informatika pre žiakov ZŠ a SŠ. Pod dlhodobosťou sa rozumie tak počet rokov, počas ktorých sa osobnosť doteraz venovala mimoškolskej činnosti, ako aj to, či táto činnosť pokračuje aj v ďalších rokoch a či je zabezpečené jej pokračovanie do budúcnosti.

B) Výsledky mimoškolskej činnosti
Kritérium hodnotí dosiahnuté výsledky jednotlivcov alebo tímov v mimoškolskej činnosti, na ktorej sa podieľa nominovaná osobnosť. Ide predovšetkým o výsledky v súťažiach pre žiakov základných a stredných škôl v predmetoch matematika, fyzika, chémia a informatika. Pod výsledkami sa myslí reprezentácia a umiestnenie na súťažiach a podujatiach.

C) Rozsah mimoškolskej činnosti
Hodnotenie podľa rozsahu zapojenia žiakov z viacerých stupňov, jednej alebo viacerých škôl a presahu v rámci územných regiónov.

D) Inovatívny prístup
V rámci tohto kritéria je možné oceniť zavádzanie inovatívnych prístupov napríklad vo výučbe a vedení mimoškolskej činnosti.

Harmonogram

Otvorenie nominácií:
6. Júna 2019

Uzávierka nominácií:
15. September 2019

Hodnotenie nominácií:
september – október 2019

Vyhlásenie víťaza:
7. november 2019

Nominačný formulár

Ak poznáte osobnosť, ktorá spĺňa určené kritériá, prihláste ju pomocou elektronického formulára nižšie.

Nominačnú prihlášku si môžete aj stiahnuť vo formáte word alebo pdf a vypísanú zaslať e-mailom na adresu kontakt@cenadi.sk alebo poštou na adresu:

Cena Dionýza Ilkoviča
Seesame
Mlynské nivy 48
821 09 Bratislava 2

Cena Dionýza Ilkoviča s podporou PosAm

* Údaje označené hviezdičkou sú povinné

Údaje o Vás

Údaje o osobe, ktorú chcete nominovať

Nominovaná osoba mi dala súhlas so zaslaním a ďalším spracovaním jej údajov.

A) Dĺžka trvania a udržateľnosť mimoškolskej činnosti *

Uveďte rok, od ktorého sa nominovaná osobnosť podieľa na mimoškolskej činnosti, o akú mimoškolskú činnosť ide (názov prípadne organizácia) a akým spôsobom sa na nej podieľa. V prípade, že nominovaná osobnosť sa podieľala na viacerých mimoškolských činnostiach, uveďte údaje pre každú z nich. Čo robiť, keď nemám dostatok informácií? Otvorte si pomôcku k vyplneniu.

B) Výsledky mimoškolskej činnosti *

Uveďte najvýznamnejšie výsledky, ktoré dosiahli reprezentanti v mimoškolskej činnosti, na ktorej sa podieľa nominovaná osobnosť. Nezabudnite uviesť názov súťaže, taktiež úroveň v rámci súťaže (napr. školské, regionálne, národné, medzinárodné kolo), kedy a kde sa konala a kto ju organizoval. Popíšte tiež, ako prispela nominovaná osobnosť k dosiahnutému úspechu. Jednotlivé úspechy popíšte samostatne. Čo robiť, keď nemám dostatok informácií? Otvorte si pomôcku k vyplneniu.

C) Rozsah mimoškolskej činnosti *

Popíšte, kto sa zúčastňuje mimoškolskej činnosti (škola, stupeň) a pre koho je určená (rozsah škôl v rámci obce/mesta, regiónu atď.). Ak sú pre participáciu na mimoškolskej činnosti nejaké obmedzenia alebo podmienky, uveďte aké. Čo robiť, keď nemám dostatok informácií? Otvorte si pomôcku k vyplneniu.

D) Inovatívny prístup *

Popíšte, ako je mimoškolská činnosť vedená z hľadiska postupov a metód a uveďte, ak nominovaná osobnosť v rámci nej využíva inovatívne alebo netradičné prístupy. Čo robiť, keď nemám dostatok informácií? Otvorte si pomôcku k vyplneniu.

Doplňujúce informácie

Povolené súbory sú png, jpeg, jpg, pdf, mp4, mkv, mp3, pdf. Maximálna veľkosť súboru je 5MB.

Hypertextové odkazy

Môžu to byť odkazy na videá, články a pod.


Súhlasím s ďalším použitím fotiek, videí, prezentácií a ostatných súborov na účely súvisiace s propagáciou ocenenia a nominovaného.

Súhlas - so spracovaním osobných údajov, použití fotiek, videí, prezentácií a ostatných súborov na účely súvisiace s propagáciou ocenenia a nominovaného.